Teatr Muzyczny Capitol

Osoba na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych

Teatr Muzyczny Capitol zatrudni osobę na stanowisku Specjalisty ds. administracyjnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • opisywanie i wystawianie dokumentów księgowych działu
 • naliczanie opłat z tytułu czynszu, wody i ścieków, energii elektrycznej i cieplnej oraz podatku od nieruchomości
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w tym sporządzenie deklaracji, karty odpadów, sprawozdań
 • przygotowanie deklaracji podatku od nieruchomości
 • przygotowanie pism, zapytań ofertowych i umów
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
 • nadzór nad realizacją umów
 • kontakty z urzędami i instytucjami współpracującymi – kolportaż poczty, pism
 • prowadzenie archiwum zakładowego

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • odpowiedzialność
 • dobra organizacja pracy

Mile widziane:

 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

CV i list motywacyjny prosimy składać do 8 lipca 2022 roku 

 • pocztą na adres:  Teatr Muzyczny CAPITOL, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • e-mailem: [email protected]

z dopiskiem „Specjalista ds. administracyjnych”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W CV należy umieścić klauzulę o żądanej treści, wówczas będzie ono rozpatrywane.


Obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: RODO) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • poprzez e-mail: [email protected]
 • telefonicznie: (71) 78 90 431

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. a) poprzez e-mail: [email protected]
 2. b) listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 22 1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody w zakresie innych danych, nieujętych w ww. przepisach prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe przekazujemy wyłącznie podmiotom, które w imieniu Administratora Danych wykonują niektóre czynności przetwarzania danych osobowych (np. obsługują nasze systemy informatyczne).

Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy, a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został przez nas zaaprobowany.

Administrator Danych nie przekazuje Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Oprócz tego mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PODANIE DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Klauzula zgody

’ Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przez okres najbliższych 6 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych w dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

 

 

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: [email protected]
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów