Teatr Muzyczny Capitol

Regulaminy

Regulamin organizacji widowni w Teatrze Muzycznym Capitol określający zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS–CoV–2.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w związku z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce określonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zwanych dalej Wytycznymi.

 1. Przy wejściu do budynku Teatru obowiązuje dezynfekcja dłoni.
 2. W Teatrze należy pojawić się najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. W budynku Teatru trzeba zachować dystans społeczny.
 4. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa. Zakup maseczek będzie możliwy w kasie Teatru (wejście od ul. Piłsudskiego 67) w godzinach pracy kasy.
 5. Wejście na wydarzenie możliwe jest po złożeniu przez widza indywidualnego OŚWIADCZENIA WIDZA TEATRU MUZYCZNEGO CAPITOL, a przez widza będącego opiekunem grupy szkolnej OŚWIADCZENIA WIDZA – Opiekuna grupy szkolnej – TEATRU MUZYCZNEGO CAPITOL stanowiące Załączniki do niniejszego Regulaminu. Niewypełnienie oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia widza na widownię. Formularze oświadczeń dostępne są tu oraz u pracowników obsługi widowni Teatru, którym należy wydać wypełnione i podpisane oświadczenie podczas kontroli biletów.
 6. Liczba udostępnionych miejsc na widowni zależy od aktualnych Wytycznych. Obowiązek zachowania odstępu między zajmowanymi miejscami nie dotyczy: widza uczestniczącego w pokazie z dzieckiem, które nie ukończyło 13 roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 7. Osoby nieprzestrzegające któregokolwiek z w/w postanowień niniejszego Regulaminu nie zostaną wpuszczone na widownię i zostaną usunięte z budynku Teatru.
 8. Wszystkie osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą widzów pracują w przyłbicach lub maseczkach i rękawiczkach.
 9. W trakcie wydarzeń nie działa szatnia.
 10. Wypożyczanie lornetek jest wyłączone.
 11. Po każdym wydarzeniu obiekt jest dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).
 12. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego zapisów widz jest zobowiązany przestrzegać.
 13. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z dnia 10 października 2020 roku i obowiązuje od dnia 10 października 2020 roku do odwołania.

Regulamin Sprzedaży Towarów i Biletów do Teatru Muzycznego Capitol

I. Słownik pojęć

Sprzedawca – Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, NIP: 896-000-56-21, Regon: 000 27 89 59.

Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.teatr-capitol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia na zakup Towarów i Biletów.

Kasa – punkt sprzedaży Towarów i Biletów działający w budynku Sprzedawcy.

Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w Sklepie i w kasie.

Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sprzedawcę lub innego organizatora (Wydarzenie) – oferowany do sprzedaży w Sklepie i w kasie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru lub Biletu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towaru lub liczbę i rodzaj Biletu oraz Wydarzenie.

Wydarzenie – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol lub organizowany przez inny podmiot, wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol (spektakle repertuarowe, Wydarzenia Specjalne lub Wydarzenia Gościnne).

Wydarzenie Specjalne – spektakl lub koncert okazjonalnie organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol, które nie jest wystawiany w jego bieżącym repertuarze;

Wydarzenie Gościnne – spektakl lub koncert wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol, którego Teatr Muzyczny Capitol nie jest organizatorem, nawet jeśli prowadzi na nie sprzedaż Biletów,

Wydarzenie on-line – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol, udostępniany widzom z odtworzenia bądź na żywo przy wykorzystaniu sieci internet, w szczególności dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy,

Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oraz rezerwacji i sprzedaży Biletów.
 2. Ceny jednostkowe oferowanych do sprzedaży Towarów i Biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena obejmująca koszt dostawy na terytorium RP i inne ewentualne koszty zamawianego Towaru i Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów i Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu oraz aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informację, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).

III. Sprzedaż Towarów

 1. Sprzedaż Towarów następuje poprzez składanie Zamówień na zakup Towaru w Sklepie, pod adresem sklep.teatr-capitol.pl pod zakładką https://bilety.teatr-capitol.pl/towary/index.html.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po zakończeniu zakupów w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów.
 4. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Kupujący otrzymuje natychmiastowo – e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy, ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa (tj. informacją, o której mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w pkt II. 4). W przypadku braku potwierdzenia, konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Widzów pocztą elektroniczną pod adresem kasa@teatr-capitol.pl lub telefonicznie 71 789 04 51 lub 71 789 04 52.
 5. Zmiana treści Zamówienia przez Kupującego lub anulowanie Zamówienia są dopuszczalne najpóźniej przed wysłaniem Towaru. W celu zmiany lub anulowania Zamówienia należy skontaktować się ze Biurem Obsługi Widzów , pocztą elektroniczną pod adresem kasa@teatr-capitol.pl lub telefonicznie 71 789 04 51 lub 71 789 04 52.
 6. Odbiór zamówionego i opłaconego Towaru może nastąpić osobiście w Kasie. Informacja o godzinach pracy Kasy zamieszczona jest na stronie internetowej Sprzedawcy. W przypadku nie dokonania odbioru Towaru w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia zamówienia, uznaje się, że Kupujący zamówiony i zakupiony Towar porzucił, w rozumieniu art. 180 kc.
 7. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin 14 dni należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest jako załącznik do automatycznej wiadomości e-mail zawierającej szczegóły zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz danych zapisanych na informatycznych nośnikach, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub dostarczenie do Kasy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IV. Dostawa Towarów. Reklamacje

 1. Kupujący zobowiązany jest podać aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. Sprzedawca wysyła Towary wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub umożliwia ich odbiór osobisty w Kasie.
 3. Towar wysyłany jest w terminie 2-3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez operatora pocztowego, zaleca się spisanie danych osobowych osoby dostarczającej przesyłkę (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres sklep@teatr-capitol.pl.
 5. Reklamacje Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teatr-capitol.pl. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dokładny opis przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży lub jego kserokopię. Reklamacja złożona bez załączonego dokumentu sprzedaży.
 6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta z wszelkimi roszczeniami należy zwracać się bezpośrednio do producenta. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

V. Sprzedaż Biletów

 1. Sprzedaż Biletów następuje w kasie w budynku Sprzedawcy oraz – a w przypadku Wydarzenia on-line wyłącznie – za pośrednictwem Sklepu, na stronie www.teatr-capitol.pl.
 2. Sprzedawca prowadzi system, umożliwiający sprzedaż Biletów na Wydarzenie za pośrednictwem internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno Wydarzenie. Sprzedawca dostarcza Bilety wyłącznie w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym.
 3. Bilety zakupione przez internet, a niewydrukowane przez Kupującego, można odebrać w kasie najpóźniej na pół godziny przed Wydarzeniem, okazując potwierdzenie dokonania zakupu.
 4. Do 14 dni przed Wydarzeniem Kupujący pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, może wymienić w Kasie Bilet na dowolne Wydarzenie, za wyjątkiem biletu na Wydarzenie Gościnne oraz Wydarzenie odbywające się w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W celu dokonania wymiany Kupujący powinien okazać w kasie Bilet z dowodem jego zakupu (paragon lub faktura VAT). Wymiana jest jednokrotna – nie można ponownie wymienić biletów już raz wymienionych – i następuje za rozliczeniem dopłaty (w przypadku wymiany na Bilet droższy) lub zwrotu (w przypadku wymiany na Bilet tańszy). Kupujący może wymienić maksymalnie 10 biletów zakupionych w jednej transakcji.
 5. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny lub wymiany Biletów po okazaniu dowodu ich zakupu, za wyjątkiem Biletów na Wydarzenia Gościnne, za które zwrotu dokonuje ich organizator. W innych przypadkach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży Biletów.
 6. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, posiadaczom znaczka OK (Obligacji Kulturalnej), posiadającym w dacie Wydarzenia ważny dokument potwierdzający prawo do ulgi. Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przed wejściem na widownię, a w przypadku ich braku konieczna jest dopłata do pełnej ceny Biletu przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 7. Posiadacze karty miejskiej „Nasz Wrocław” z aktywnym statusem Premium mają prawo do zakupu Biletów na Wydarzenie repertuarowe Teatru Muzycznego Capitol i Przeglądu Piosenki Aktorskiej z 20% zniżką, za wyjątkiem Wydarzeń gościnnych i premierowych. Regulamin korzystania ze zniżek znajduje się na stronie https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/

VI. Zakup Biletów na Wydarzenie on-line

 1. Bilety na Wydarzenie on-line możliwy jest wyłącznie przez system sprzedaży internetowej Sprzedawcy na stronie www.teatr-capitol.pl. Sprzedawca prowadzi system, umożliwiający sprzedaż Dostępu do Wydarzenia on-line za pośrednictwem internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 Dostępów jedno Wydarzenie on-line.
 2. Po złożeniu i uiszczeniu ceny Kupujący na podany w formularzu adres email otrzymuje Kod Dostępu oraz wiadomość ze szczegółami Zamówienia oraz link na stronę, gdzie Wydarzenia on-line będzie udostępnione.
 3. W przypadku zawinionych przez Organizatora problemów technicznych uniemożliwiających dostęp do Wydarzenia on-line, Sprzedawca zobowiązuje się do emisji Wydarzenia on-line w innym terminie, o którym poinformuje Kupującego drogą mailową. Kupujący, który nie wykorzystał dostępu do opłaconego Wydarzenia on-line w określonym terminie nie ma prawa do zwrotu ceny.

VII. Rezerwacja Biletów

 1. Sprzedawca prowadzi telefoniczną rezerwację Biletów wyłącznie dla grup powyżej 10 osób i dla posiadaczy Karty Nasz Wrocław ze statutem Premium pod numerem tel. + 48 71 789 04 51, + 48 71 789 04 52.
 2. Zarezerwowane bilety należy odebrać w ciągu tygodnia od dnia rezerwacji. Rezerwacje nieodebrane w terminie wygasają automatycznie, a zarezerwowane miejsca skierowane do ponownej sprzedaży.

VIII. Bilet Prezent (Voucher)

 1. Bilet Prezent można kupić w Kasie lub w Sklepie. Każdy Bilet Prezent ma unikalny numer.
 2. Bilet Prezent należy wymienić na jeden Bilet (za wyjątkiem Biletu VIP) na Wydarzenie Teatru Muzycznego Capitol będące aktualnie w sprzedaży, w miarę dostępności wolnych miejsc, z wyłączeniem premier, Wydarzeń Gościnnych, Wydarzeń Specjalnych i Wydarzeń wystawianych w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Różnica w cenie Biletu na Wydarzenie w zamian za Bilet Prezent nie podlega zwrotowi. Wymiana Vouchera na bilet następuje zgodnie z instrukcją, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Bilet Prezent Złoty uprawnia do wymiany na jeden bilet na Wydarzenie grane na dowolnej scenie, Bilet Prezent Srebrny – na jeden bilet na Wydarzenie grane na wszystkich scenach z wyjątkiem Dużej.
 4. Bilet Prezent ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu. Wymiany należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Bilet Prezent wymienić można w Kasie lub za pośrednictwem strony teatr-capitol.pl. Teatr nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Bilet Prezent.
 5. Bilet Prezent nie podlega zwrotowi ani zamianie na gotówkę.
 6. W przypadku odwołania Wydarzenia, na które Bilet Prezent został zrealizowany, Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo Wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł, ale nie zwraca pieniędzy.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty e-mail: inspektor@teatr-capitol.pl
 3. Dane będą przetwarzane gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl, lub do podjęcia działań na żądanie Pani/a, przed zawarciem takiej umowy, lub na podstawie Pani/a zgody na przetwarzanie danych w związku z zawarciem umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl i umów sprzedaży przy użyciu tego konta oraz innych usług świadczonych dla użytkowników tego konta przez Teatr Muzyczny Capitol.
 4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/usługi, bądź ewentualnego dochodzenia wynikających z jej postanowień.
 5. Dane mogą być przekazane do firmy “FreshMail” mającej swoją siedzibę w Polsce, w zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w którym upłynął termin zapłaty ostatniego należnego podatku od umowy w związku z którą Pani/a dane zostały udostępnione; a w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie w celach marketingowych, do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź zgłoszenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl i umowy świadczenia usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu imiennego konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl.

X. Polityka prywatności

 1. Pliki cookies, zwane także ciasteczkami, to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Strona internetowa www.teatr-capitol.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.teatr-capitol.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstron z plików cookies w celach wyżej określonych.

XI. Informacja dla osób z niepełnosprawnościami dla Wydarzeń repertuarowych Teatru Muzycznego Capitol.

 1. Przed rezerwacją lub zakupem miejsc prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Widzów +48 71 789 04 51 lub 71 789 04 52.
 2. Dla osób na wózkach inwalidzkich: na każdy spektakl repertuarowy na Dużej Scenie*, Scenie Ciśnień i Scenie Restauracja mamy po 2 miejsca płatne w cenie biletu ulgowego**. Opiekun osoby na wózku (osoba towarzysząca) otrzymuje bilet z numerem miejsca na widowni w cenie 1 zł.
 3. Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nieporuszających się na wózkach: na każdy spektakl na Dużej Scenie i na Scenie Ciśnień mamy po 2 miejsca płatne w cenie biletu ulgowego** w wybranym sektorze. Opiekun osoby z niepełnosprawnością otrzymuje drugi bilet w cenie 1 zł. Na spektakle na pozostałych scenach mamy po 1 miejscu płatnym w cenie biletu ulgowego**. Opiekun osoby z niepełnosprawnością otrzymuje drugi bilet w cenie 1 zł

*miejsca w I sektorze

**jeśli na dany spektakl są przewidziane bilety ulgowe

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wobec Kupujących nie będących Konsumentem.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Teatru Muzycznego Capitol w zakładce „Regulamin Sprzedaży Biletów”.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany nie dotyczą tych Zamówień, które zostały złożone przed dniem wejścia ich w życie.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2021 r.

INSTRUKCJA ZAMIANY ONLINE VOUCHERA NA BILET

 1. Po wyborze spektaklu z repertuaru teatru wciskamy przycisk: „Kup bilet”.
 2. Pojawia się podgląd Sali – wybieramy wolne miejsce/miejsca (poza strefą VIP zaznaczoną kolorem czerwonym).
 3. Po dokonaniu wyboru miejsca/miejsc wciskamy przycisk „Dalej” (dół strony).
 4. Pojawia się ekran logowania lub zakupu bez rejestracji. Wybieramy odpowiednią opcję i przechodzimy dalej.
 5. Na ekranie podsumowania znajdują się dane Klienta – trzeba sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Poniżej widnieje zawartość koszyka – oznaczone są: rząd, miejsce oraz rodzaj biletu (na białym pasku). Rodzaj biletu zmieniamy na wybrany w transakcji typ Biletu Prezentu (taka sama nazwa jak widniejąca na voucherze).
 6. Po określeniu typu Biletu Prezentu wciskamy przycisk „Przelicz” (dół strony).
 7. W pole u góry strony wpisujemy 16 cyfr znajdujących się przy kodzie kreskowym. Wciskamy: „Aktywuj kod”.
 8. Gdy nad polem do wpisania 16-cyfrowego kodu NIE MA informacji o wykorzystaniu Biletu Prezentu – wciskamy przycisk „Przelicz” znajdujący się na dole.
 9. Wartość koszyka podana na dole, będzie odpowiadać wartości voucherów. Jednocześnie pojawi się pole z kwotą do zapłaty, pomniejszoną o wartość wykorzystanego Biletu Prezentu.
 10. Wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” kończy transakcję.
 11. W przypadku większej ilości Biletów Prezentów trzeba powtórzyć wszystkie działania.

Regulamin organizacji Sceny i Widowni podczas Wydarzeń i Wydarzeń on-line w Teatrze Muzycznym Capitol

I. Słownik:

Teatr – Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, NIP: 896-000-56-21, Regon: 000 27 89 59.

Kasa – punkt sprzedaży Towarów i Biletów działający w budynku Sprzedawcy.

Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sprzedawcę lub innego organizatora (Wydarzenie) – oferowany do sprzedaży w Sklepie i w kasie.

Wydarzenie – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol lub organizowany przez inny podmiot, wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol (spektakle repertuarowe, Wydarzenia Specjalne lub Wydarzenia Gościnne).

Wydarzenie on-line – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol, udostępniany widzom przy wykorzystaniu sieci internet, w szczególności dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy,

Regulamin Sprzedaży Biletów – Regulamin Sprzedaży Towarów i Biletów przez Teatr Muzyczny Capitol obowiązujący w Teatrze.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. Zasady organizacji i odbywania się Wydarzeń w Teatrze Muzycznym Capitol

 1. Na godzinę przed rozpoczęciem Kasa sprzedaje bilety tylko na bieżące Wydarzenie.
 2. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą wpuszczane na widownię. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety. W sytuacjach, gdy są wolne miejsca na balkonie Dużej Sceny, dopuszcza się możliwość wpuszczenia osób spóźnionych na te miejsca, o ile nie zakłóci to przebiegu spektaklu. Decyduje o tym obsługa widowni.
 3. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych.
 4. Zabrania się wnoszenia na widownię i spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów. Palenie tytoniu oraz korzystanie z papierosów elektronicznych jest zabronione.
 5. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu, zostaną wyproszone z widowni, bez zwrotu pieniędzy za bilety. Jeśli w związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie Wydarzenia, osoby te zostaną obciążone kosztami odwołania Wydarzenia.
 6. Dzieci mogą być widzami Wydarzeń wieczornych wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów. Jeżeli dziecko swoim zachowaniem zakłóca Wydarzenie, Teatr zastrzega sobie prawo do wyproszenia go z widowni wraz z opiekunem, bez zwrotu pieniędzy za bilety.
 7. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny Bilet, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek.
 8. W przypadku zgubienia numerka z szatni widz zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
 9. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i obsadzie spektakli bez wcześniejszych zapowiedzi.

III. Zasady odbywania się i uczestnictwa w Wydarzeniu on-line w Teatrze Muzycznym Capitol

 1. Wydarzenie on-line dostępne jest punktualnie w terminie określonym na stronie Sprzedawcy i w mailu zawierającym szczegóły Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu emisji Wydarzenia on-line. O tym fakcie Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego droga mailową.
 2. Nie wcześniej niż na 20 min. przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia on-line należy kliknąć w link, zalogować się i wpisać 16-cyfrowy Kod Dostępu przesłany wraz z Biletem na Wydarzenie zgodnie z postanowieniami pkt VI.2 Regulaminu Sprzedaży Biletów.
 3. Dostęp do Wydarzenia on-line i jego odbioru w odpowiedniej jakości jest uzależniony od warunków technicznych urządzeń i połączeń z których korzysta Widz. Rekomendowane przez Teatr warunki techniczne dla urządzenia to min. przeglądarki: Mozilla Firefox 49+, Chrome 35+, Opera 38+, Internet Explorer 11+, Safari 12+ oraz system operacyjny: Windows 7 (lub nowszy), Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy), a dla połączenia minimalna prędkość łącza internetowego 4mb/s, zalecana to 8mb/s pobierania
 4. Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Wydarzenia on-line (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Wydarzenia on-line w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości sieci internet do Widza oraz innych czynników niezależnych od Teatru, w tym od urządzenia, za pomocą którego następuje korzystanie z dostępu do Wydarzenia on-line.

 IV. Regulamin wynajmu lornetek teatralnych

 1. Teatr udostępnia lornetki odpłatnie, na czas trwania Wydarzenia.
 2. Opłata wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych), płatne z góry jednorazowo gotówką lub kartą płatniczą, najpóźniej w momencie wydania lornetki, za pokwitowaniem, zawierającym datę i numer lornetki oraz podpis użytkownika.
 3. Podpisanie pokwitowania jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z lornetki wyłącznie w czasie trwania przedstawienia i do jej zwrotu przed opuszczeniem budynku Teatru.
 5. W przypadku uszkodzenia lornetki użytkownik zostanie obciążony kosztami jej naprawienia. Jeśli koszt naprawy zostanie oszacowany na kwotę równą lub wyższą niż 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych), zastosowanie znajdą postanowienia pkt 6.
 6. W przypadku zagubienia lornetki użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
 7. Teatr może umorzyć należność wynikającą z postanowień niniejszego Regulaminu. W takich sprawach stosuje się postanowienia obowiązującego w Teatrze Regulaminu Skarg i Wniosków.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Teatru Muzycznego Capitol w zakładce „Regulamin Sceny i Widowni”.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2021

TEATR MUZYCZNY CAPITOL

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
NIP: 896-000-56-21
Wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, nr RIK 22/94
NR KONTA PKO BP SA 20 1020 5226 0000 6102 0416 3200

 

 

 

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: inspektor@teatr-capitol.pl lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów