Teatr Muzyczny Capitol

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja BIP
 • Osoba odpowiedzialna: Iza Zbylut
  tel. +48 71 789 04 31
 • Teatr Muzyczny CAPITOL | ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 | 50-019 Wrocław
  tel. 071 789 04 31 | fax 071 789 04 70
 • e-mail sekretariat@teatr-capitol.pl | www.teatr-capitol.pl
Skargi, wnioski, petycje Rejestry, ewidencje, archiwa

W Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu prowadzone są następujące ewidencje i archiwa:

 1. Archiwum zakładowe
 2. Ewidencja zarządzeń
 3. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących
 4. Ewidencja umów zawieranych przez Teatr
 5. Ewidencja zamówień publicznych
 6. Ewidencja skarg i wniosków
 7. Ewidencja wydanych kart w elektronicznym systemie kontroli dostępu
 8. Ewidencja zezwoleń na korzystanie z parkingu służbowego przy Ul. Piłsudskiego 72
 9. Ewidencja osobowa
 10. Rejestr upoważnieni i pełnomocnictw
Zasady finansowania

Dotacje, w tym dotacje organizatora Gminy Wrocław, uzyskane środki z własnej działalności.

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 1. Wyłożenia, wywieszenia informacji w Teatrze w miejscu ogólnie dostępnym.
 2. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej (nieudostępnionej w BIP)

W celu uzyskania informacji należy złożyć wniosek. We wniosku należy sprecyzować żądanie, postać w jakiej informacja ma być udostępniona i sposób jej udostępnienia, adres na jaki informacja ma być przesłana, dane kontaktowe.

Wniosek można złożyć:

 • listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, z dopiskiem „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z n/w strony:

http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/wniosek_inf_pub/px_wniosek_o_ud_inf_pub.pdf

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Teatr nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Teatr poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej:

 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A4- 0,10 zł za stronę
 • w formie kserokopii czarno-białej w formacie A3- 0,20 zł za stronę
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A4 – 0,50 zł za stronę
 • w formie kserokopii kolorowej w formacie A3 – 1 zł za stronę
 • na nośniku płyta CD – 1,20 zł
 • na nośniku płyta DVD – 2 zł
 • inne formy – opłata ustalana indywidualnie.

Opłaty należy wnosić na rachunek:

NR KONTA PKO BP SA 20 1020 5226 0000 6102 0416 3200

Załatwianie spraw

Zgodnie z  Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Teatrze Muzycznym Capitol:
Załatwianie spraw

par. 14

 1. Sprawę można załatwić ustnie lub pisemnie. W każdym wypadku należy stosować formę załatwienia najbardziej celową i najprostszą. Załatwienie spraw telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powinno odbywać się w wypadkach uzasadnionych pilnością spraw.
 2. Jeżeli wpływające pismo dotyczy dwóch lub więcej spraw należących do zakresu działania komórek organizacyjnych, to prowadzący sprawę zaleca sporządzanie odpowiedniej liczby odpisów lub wyciągów tego pisma i kieruje je do właściwych komórek, zaznaczając to na oryginale.
 3. Ustnie załatwia się sprawy zgłoszone ustnie (bezpośrednio lub telefonicznie) przez interesanta. Ustną formę należy stosować przy załatwieniu spraw pomiędzy poszczególnymi komórkami. W przypadku ustnego załatwienia sprawy, jeżeli zachodzi potrzeba, to sporządza się notatkę, podając datę i sposób załatwienia oraz nazwisko strony zainteresowanej. Notatkę podpisuje czytelnie prowadzący sprawę.
 4. Przy załatwianiu spraw pisemnych należy przestrzegać następujących zasad:
 • zamieścić znak sprawy,
 • każdą sprawę należy załatwić odrębnym pismem, a nie łącznie z inną sprawą, niemającą z nią bezpośredniego związku,
 • pismo powinno ujmować sprawę wyczerpująco, jasno i zwięźle ( bez zbędnych zdań, zwrotów i słów),
 • w odpowiedziach trzeba podać datę i znak pisma, którego odpowiedź dotyczy,
 • adresata należy podać w pierwszym przypadku,
 • jeśli pismo przeznaczone jest dla większej liczby odbiorców, to w nagłówku zamiast adresata umieszcza się zwrot „ wg rozdzielnika” podając pod tekstem pisma z lewej strony,
 • dyspozycje dotyczące sposobu przekazania pism podaje się w prawym, górnym rogu pisma, nad adresatem.
 1. Szczególną formą załatwienia sprawy jest tzw. załatwienie „odręczne”. Załatwienie „odręczne” polega na udzieleniu odpowiedzi bezpośrednio, często wprost na aktach sprawy bez sporządzenia kopii odpowiedzi. W wypadkach żądania dodatkowych informacji prowadzący sprawę sporządza krótką notatkę i umieszcza ją w aktach sprawy w celu kontroli dalszego biegu sprawy.
  Pismo doręczone poza treścią, powinno zawierać:
 • nazwę instytucji (nadruk lub pieczątkę),
 • skrót „odr.” ( odręcznie) umieszczony u góry oraz skrót „z.z.a.” ( za zwrotem akt ) umieszczony u dołu, gdy żąda się odpowiedzi za zwrotem akt, ewentualnie termin, w jakim odpowiedź ma nadejść,
 • adres,
 • datę,
 • liczbę załączników ( z ewentualnym wyszczególnieniem),
 • podpis osoby upoważnionej do podpisywania z podaniem stanowiska służbowego nazwiska podpisującego.

Przy załatwieniu „odręcznie” wskazane jest używać stosowanych druków lub posługiwać się pieczątką z odpowiednią, gotową treścią.

 1. Każda komórka organizacyjna opracowująca projekty okólników, zarządzeń, aktów normatywnych, itp. powinna powielać je w takiej liczbie, aby nie zachodziła potrzeba ponownego ich przepisywania i powielania na niższych szczeblach organizacyjnych.

Termin załatwienia spraw i ponagleń

par. 16

 1. W celu uniknięcia zbędnych ponagleń należy adresatom, mającym udzielić odpowiedzi, wyznaczyć termin załatwienia sprawy umożliwiającej jej załatwienie.
 2. Po upływie terminu wyznaczonego na załatwienie sprawy, prowadzący sprawę na podstawie akt decyduje o ponagleniu sprawy lub przesunięciu terminu.
 3. Wszystkie sprawy powinny być załatwiane terminowo. Terminy wyznaczone muszą być dotrzymane. Jeżeli załatwienie sprawy w określonym terminie nie jest możliwe, to prowadzący sprawę powinien na drodze bezpośredniego porozumienia uzyskać zgodę na przesunięcie terminu i podać powód uniemożliwiający załatwienie sprawy w określonym czasie.
Kontrole Posiadane nieruchomości

Użytkownik wieczysty i właściciel budynków :

 • ul.M.J.Piłsudskiego 67, ul. Wojciecha Bogusławskiego 14 Kw WR1K/ 00236804/9,
 • ul.M.J. Piłsudskiego 70/72,72A , Kw WR1K/00094585/9.

Umowa użyczenia Ul. Kwidzyńska 33

Wszystkie nieruchomości położone we Wrocławiu.

Sprawozdanie finansowe Przedmiot działania statutowy

1. Podstawowym celem Teatru jest tworzenie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej w formie widowisk, imprez muzycznych i baletowych oraz upowszechnianie dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej, jak i dyscyplin artystycznych tworzących teatr: sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii i choreografii, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

2. Zakres działania Teatru obejmuje:
1) realizowanie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych, w tym propagowanie najbardziej wartościowych dzieł muzycznych i baletowych oraz wzorów wykonawstwa,
2) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,
3) prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej oraz realizacja nagrań w różnych technikach,
4) prowadzenie teatralnej działalności edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych.
5) organizowanie lub współorganizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, ekspozycji oraz innych imprez,
6) propagowanie i rozwijanie nowych form artystycznych,
7) wspomaganie społecznego ruchu artystycznego poprzez promocję uzdolnionej muzycznie młodzieży oraz pomoc w jej kształceniu,
8) organizowanie i sprowadzanie do swojej siedziby innych teatrów, zespołów, wykonawców w celu prezentowania spektakli i imprez zgodnych upowszechniania,
9) promocja młodych dramatopisarzy, scenografów, reżyserów i młodych aktorów,
10) organizowanie wystaw inspirowanych tematyką teatralną,
11) prowadzenie innej działalności, nie pozostającej w sprzeczności z celami i innymi zadaniami Teatru, we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotów gospodarczych.

3. W ramach prowadzonej działalności Teatr może wykonywać usługi w zakresie:
1) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku,
2) produkcji środków inscenizacji,
3) reklamy, transportu i handlu,
4) innym, uwzględniającym specyfikę Teatru.

4. Swoje zadania Teatr realizuje samodzielnie lub we wspólnych przedsięwzięciach z innymi podmiotami, w tym spółkami prawa handlowego, fundacjami, stowarzyszeniami.

Deklaracja dostępności Organy

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

 • Konrad Imiela, powołany 25.09.2006
 • kompetencje: m. in. kierowanie bieżącą działalnością Teatru, reprezentowanie Teatru na zewnątrz, zarządzanie majątkiem Teatru, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Teatru, przygotowanie regulaminu organizacyjnego, sporządzanie planów rozwoju Teatru, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Teatru, powoływanie członków Rady Programowo-Artystycznej.

Zastępcy Dyrektora

 • ds. Administracyjnych: Eugeniusz Dziemidok, powołany 01.08.2008
 • ds. Finansowych Hubert Zasina, powołany 25.09.2006

Główna Księgowa

 • Monika Połujan, powołana 01.07.2019

Rada Artystyczno-Programowa – organ doradczy Dyrektora

Forma prawna

Samorządowa Jednostka Kultury Gminy Wrocław, osoba prawna, RIK nr 22/94.

Dane teleadresowe

Teatr Muzyczny CAPITOL
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław

tel. 071 789 04 00
fax 071 789 04 70

e-mail sekretariat@teatr-capitol.pl

www.teatr-capitol.pl


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Plan zamówień publicznych Zapytania ofertowe


Zamówienia publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro Praca Ogłoszenia RODO

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: inspektor@teatr-capitol.pl lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów