Teatr Muzyczny Capitol
Regulamin organizacji Widowni podczas Wydarzeń i Wydarzeń on-line

Regulamin organizacji Widowni podczas Wydarzeń i Wydarzeń on-line

 

 1. Słownik:

Teatr – Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, NIP: 896-000-56-21, Regon: 000 27 89 59.

Kasa – punkt sprzedaży Towarów i Biletów działający w budynku Teatru.

Sklep – serwis internetowy należący do Teatru, dostępny pod domeną www.teatr-capitol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia na zakup Towarów i Biletów.

Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Teatr lub innego organizatora (Wydarzenie) – oferowany do sprzedaży w Sklepie i w Kasie.

Wydarzenie – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol lub organizowany przez inny podmiot, wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol (Spektakle Repertuarowe, Wydarzenia Specjalne lub Wydarzenia Gościnne).

Wydarzenie on-line – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol, udostępniany widzom przy wykorzystaniu sieci internet, w szczególności dostępny na stronie internetowej Teatru.

Regulamin Sprzedaży Biletów – Regulamin Sprzedaży Towarów i Biletów przez Teatr Muzyczny Capitol obowiązujący w Teatrze.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

 1. Zasady organizacji i odbywania się Wydarzeń w Teatrze Muzycznym Capitol
 2. Na godzinę przed rozpoczęciem Kasa sprzedaje bilety tylko na bieżące Wydarzenie.
 3. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą wpuszczane na widownię. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety. W sytuacjach, gdy są wolne miejsca na balkonie Dużej Sceny, dopuszcza się możliwość wpuszczenia osób spóźnionych na te miejsca, o ile nie zakłóci to przebiegu spektaklu. Decyduje o tym obsługa widowni.
 4. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych.
 5. Zabrania się wnoszenia na widownię i spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów. Palenie tytoniu oraz korzystanie z papierosów elektronicznych jest zabronione.
 6. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Wydarzenia, w szczególności osoby pod wpływem alkoholu, zostaną wyproszone z widowni, bez zwrotu pieniędzy za bilety. Jeśli w związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie Wydarzenia, osoby te zostaną obciążone kosztami odwołania Wydarzenia.
 7. Dzieci mogą być widzami Wydarzeń wieczornych wyłącznie na odpowiedzialność swoich opiekunów. Jeżeli dziecko swoim zachowaniem zakłóca Wydarzenie, Teatr zastrzega sobie prawo do wyproszenia go z widowni wraz z opiekunem, bez zwrotu pieniędzy za bilety.
 8. Ze względów bezpieczeństwa każdy widz przebywający na widowni musi posiadać ważny Bilet, dotyczy to również dzieci, bez względu na ich wiek.
 9. W czasie wystawiania spektakli Teatr zapewnia szatnię, chyba że decyzją Dyrektora jej funkcjonowanie jest zawieszone, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne. W przypadku zgubienia numerka z szatni widz zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
 10. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze i obsadzie spektakli bez wcześniejszych zapowiedzi.

 

 • Zasady odbywania się i uczestnictwa w Wydarzeniu on-line w Teatrze Muzycznym Capitol
 1. Wydarzenie on-line dostępne jest w terminie określonym na stronie Teatru i w mailu zawierającym szczegóły Zamówienia. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany terminu emisji Wydarzenia on-line. O tym fakcie Teatr niezwłocznie poinformuje kupującego droga mailową.
 2. Nie wcześniej niż na 20 min. przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia on-line należy kliknąć w link, zalogować się i wpisać 16-cyfrowy kod dostępu przesłany wraz z Biletem na Wydarzenie zgodnie z postanowieniami pkt VI.2 Regulaminu Sprzedaży Biletów.
 3. Dostęp do Wydarzenia on-line i jego odbioru w odpowiedniej jakości jest uzależniony od warunków technicznych urządzeń i połączeń z których korzysta widz.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Wydarzenia on-line (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Wydarzenia on-line w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości sieci internet widza oraz innych czynników niezależnych od Teatru, w tym od urządzenia, za pomocą którego następuje korzystanie z dostępu do Wydarzenia on-line.

 

 1. Regulamin wynajmu lornetek teatralnych
 2. Teatr udostępnia lornetki odpłatnie, na czas trwania Wydarzenia.
 3. Opłata wynosi 5 zł (słownie: pięć złotych), płatne z góry jednorazowo gotówką lub kartą płatniczą, najpóźniej w momencie wydania lornetki, za pokwitowaniem, zawierającym datę i numer lornetki oraz podpis użytkownika.
 4. Podpisanie pokwitowania jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z lornetki wyłącznie w czasie trwania przedstawienia i do jej zwrotu przed opuszczeniem budynku Teatru.
 6. W przypadku uszkodzenia lornetki użytkownik zostanie obciążony kosztami jej naprawienia. Jeśli koszt naprawy zostanie oszacowany na kwotę równą lub wyższą niż 100 zł (słownie: sto złotych), zastosowanie znajdą postanowienia pkt 6.
 7. W przypadku zagubienia lornetki użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).
 8. Teatr może umorzyć należność wynikającą z postanowień niniejszego Regulaminu. W takich sprawach stosuje się postanowienia obowiązującego w Teatrze Regulaminu Skarg i Wniosków.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na stronie Teatru Muzycznego Capitol w zakładce „Repertuar/Regulaminy”.
 4. Teatr zastrzega sobie zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

 

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: [email protected]
 • W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej: [email protected] lub poczty tradycyjnej: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • Wykonania umowy sprzedaży biletów
 • Wykonania umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl
 • Wykonania pozostałych umów, które z nami zawierasz
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz
 • W zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej
 • Obsługowym, rozumianym jako bieżące czynności związane z przetwarzaniem danych, które nie zmierzają do zawarcia umowy
 • Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 • Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Administrator w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nim przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z nim przy realizacji wydarzeń). Administrator może przekazywać dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub podmiotom współpracującym w zakresie obsługi komunikacji z Tobą .
 • Dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 • W naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów