Teatr Muzyczny Capitol
Regulamin Sprzedaży Biletów i Towarów do Teatru Muzycznego Capitol

Regulamin Sprzedaży Biletów i Towarów do Teatru Muzycznego Capitol

Regulamin Sprzedaży Biletów i Towarów
w Teatrze Muzycznym Capitol

Słownik pojęć

Sprzedawca – Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, NIP: 896-000-56-21, Regon: 000 27 89 59.

Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.teatr-capitol.pl oraz www.ppa.teatr-capitol.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia na zakup Biletów i Towarów.

Kasa – punkt sprzedaży Biletów i Towarów działający w budynku Sprzedawcy.

Towar – rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w Sklepie i w Kasie.

Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do uczestniczenia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Sprzedawcę lub innego organizatora (Wydarzenie) – oferowany do sprzedaży w Sklepie i w Kasie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Biletu lub Towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towaru lub liczbę i rodzaj Biletu oraz Wydarzenie.

Wydarzenie – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol lub inny podmiot i  wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol (spektakle repertuarowe, Wydarzenia Specjalne lub Wydarzenia Gościnne).

Wydarzenie Specjalne – spektakl lub koncert okazjonalnie organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol, który nie jest wystawiany w jego bieżącym repertuarze.

Wydarzenie Gościnne – spektakl lub koncert wystawiany w Teatrze Muzycznym Capitol, którego Teatr Muzyczny Capitol nie jest organizatorem, nawet jeśli prowadzi na niego sprzedaż Biletów.

Wydarzenie on-line – spektakl lub koncert organizowany przez Teatr Muzyczny Capitol, udostępniany widzom z odtworzenia bądź na żywo przy wykorzystaniu sieci internet, w szczególności dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów oraz rezerwacji i sprzedaży Biletów.
 2. Ceny jednostkowe oferowanych do sprzedaży Towarów i Biletów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena obejmująca koszt dostawy na terytorium RP i inne ewentualne koszty zamawianego Towaru i Biletu jest podawana przed złożeniem Zamówienia.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów i Biletów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu, a także obowiązującego u Sprzedającego Regulaminu Organizacji Widowni podczas Wydarzeń i Wydarzeń on-line w Teatrze Muzycznym Capitol. Kupujący  wyraża również zgodę, aby wszelkie wymagane przepisami prawa zawiadomienia, w szczególności informacja, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, były mu dostarczane w formie elektronicznej (PDF).

II. Sprzedaż Towarów

 1. Sprzedaż Towarów następuje poprzez składanie Zamówień na zakup Towaru w Sklepie, pod adresem teatr-capitol.pl pod zakładką https://bilety.teatr-capitol.pl/towary/index.html.
 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 3. Po zakończeniu zakupów w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia, Sklep przedstawia podsumowanie zakupów, zawierające wykaz wszystkich wybranych Towarów, cenę jednostkową każdego z nich oraz łączną kwotę do zapłaty za sprzedaż i dostawę zamówionych Towarów.
 4. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Kupujący otrzymuje natychmiastowo e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy, ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia wymaganymi przepisami prawa (tj. informacją, o której mowa w art. 12 ustawy, o której mowa w pkt II. 4). W przypadku braku potwierdzenia konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi Widzów pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] lub telefonicznie 71 789 04 51 lub 71 789 04 52.
 5. Zmiana treści Zamówienia przez Kupującego lub anulowanie Zamówienia są dopuszczalne najpóźniej przed wysłaniem Towaru. W celu zmiany lub anulowania Zamówienia należy skontaktować się z Biurem Obsługi Widzów, pocztą elektroniczną pod adresem [email protected] lub telefonicznie 71 789 04 51 lub 71 789 04 52.
 6. Zamówiony i opłacony towar można odebrać osobiście w Kasie. Informacja o godzinach pracy Kasy zamieszczona jest na stronie internetowej Sprzedawcy. W przypadku niedokonania odbioru Towaru w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia zamówienia, uznaje się, że Kupujący zamówiony i zakupiony Towar porzucił, w rozumieniu art. 180 kc.
 7. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin 14 dni należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest jako załącznik do automatycznej wiadomości e-mail zawierającej szczegóły zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz danych zapisanych na informatycznych nośnikach, po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru lub dostarczenie do Kasy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

III. Dostawa Towarów. Reklamacje

 1. Kupujący zobowiązany jest podać aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 2. Sprzedawca wysyła Towary wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub umożliwia ich odbiór osobisty w Kasie.
 3. Towar wysyłany jest w terminie 2-3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez operatora pocztowego, zaleca się spisanie danych osobowych osoby dostarczającej przesyłkę (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres [email protected].
 5. Reklamacje Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży, można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe, dokładny opis przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży lub jego kserokopię. Reklamacja złożona bez załączonego dokumentu sprzedaży nie zostanie rozpatrzona.
 6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. W przypadku Towarów objętych gwarancją producenta z wszelkimi roszczeniami należy zwracać się bezpośrednio do producenta. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

IV. Sprzedaż Biletów

 1. Sprzedaż Biletów następuje w kasie w budynku Sprzedawcy oraz – a w przypadku Wydarzenia on-line wyłącznie – za pośrednictwem Sklepu, na stronie www.teatr-capitol.pl.
 2. Sprzedawca prowadzi system umożliwiający sprzedaż Biletów na Wydarzenie za pośrednictwem internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno Wydarzenie. Sprzedawca dostarcza Bilety wyłącznie w formie elektronicznej, do samodzielnego wydruku lub zapisania na urządzeniu mobilnym.
 3. Bilety zakupione przez internet, a niewydrukowane przez Kupującego, można odebrać w kasie najpóźniej na pół godziny przed Wydarzeniem, okazując potwierdzenie dokonania zakupu.
 4. Do 7 dni przed Wydarzeniem Kupujący, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc, może wymienić w Kasie Bilet na dowolne Wydarzenie, za wyjątkiem biletu na Wydarzenie Gościnne oraz Wydarzenie odbywające się w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W celu dokonania wymiany Kupujący powinien okazać w kasie Bilet z dowodem jego zakupu (paragon lub faktura VAT). Wymiana jest jednokrotna – nie można ponownie wymienić biletów już raz wymienionych – i następuje za rozliczeniem dopłaty (w przypadku wymiany na Bilet droższy) lub zwrotu (w przypadku wymiany na Bilet tańszy). Kupujący może wymienić maksymalnie 10 biletów zakupionych w jednej transakcji. Bilet zakupiony voucherem można wymienić tylko na Wydarzenie na tej scenie, której dotyczy dany voucher, zgodnie z pkt VIII.3.
 5. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny lub wymiany Biletów po okazaniu dowodu ich zakupu, za wyjątkiem Biletów na Wydarzenia Gościnne, za które zwrotu dokonuje ich organizator.
 6. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, uczniom, studentom, doktorantom, emerytom, rencistom, posiadającym w dacie Wydarzenia ważny dokument potwierdzający prawo do ulgi. Uprawnienia do korzystania z ulg są sprawdzane przed wejściem na widownię, a w przypadku ich braku konieczna jest dopłata do pełnej ceny Biletu przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 7. Posiadacze karty miejskiej lub aplikacji „Nasz Wrocław” z aktywnym statusem Premium mają prawo do zakupu Biletów na Wydarzenie repertuarowe Teatru Muzycznego Capitol i Przeglądu Piosenki Aktorskiej z 20% zniżką, za wyjątkiem Wydarzeń gościnnych i premierowych. Regulamin korzystania ze zniżek znajduje się na stronie https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/
 8. Posiadacze karty miejskiej lub aplikacji „Nasz Wrocław” z aktywnym Statusem MAX mają prawo do zakupu Biletów z 30% zniżką na Wydarzenie repertuarowe Teatru Muzycznego Capitol i Przeglądu Piosenki Aktorskiej, za wyjątkiem Wydarzeń gościnnych i premierowych. Regulamin korzystania ze zniżek znajduje się na stronie https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/

V. Zakup Biletów na Wydarzenie on-line

 1. Zakup Biletów na Wydarzenie on-line możliwy jest wyłącznie przez system sprzedaży internetowej Sprzedawcy na stronie www.teatr-capitol.pl. Sprzedawca prowadzi system umożliwiający sprzedaż dostępu do Wydarzenia on-line za pośrednictwem internetu. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 dostępów na jedno Wydarzenie on-line.
 2. Po złożeniu zamówienia i uiszczeniu opłaty Kupujący na podany w formularzu adres email otrzymuje kod dostępu, wiadomość ze szczegółami Zamówienia oraz link do strony, gdzie Wydarzenia on-line będzie udostępnione.
 3. W przypadku zawinionych przez Organizatora problemów technicznych uniemożliwiających dostęp do Wydarzenia on-line, Sprzedawca zobowiązuje się do emisji Wydarzenia on-line w innym terminie, o którym poinformuje Kupującego drogą mailową. Kupujący, który nie wykorzystał dostępu do opłaconego Wydarzenia on-line w określonym terminie nie ma prawa do zwrotu ceny.

VI. Rezerwacja Biletów

 1. Sprzedawca prowadzi telefoniczną rezerwację Biletów wyłącznie dla grup powyżej 10 osób  oraz dla posiadaczy karty lub aplikacji Nasz Wrocław z aktywnym  statusem Premium lub MAX pod numerem tel. + 48 71 789 04 51, + 48 71 789 04 52.
 2. Zarezerwowane bilety należy odebrać w ciągu tygodnia od dnia rezerwacji. Rezerwacje nieodebrane w terminie wygasają automatycznie, a zarezerwowane miejsca skierowane zostają do ponownej sprzedaży.

VII. Bilet Prezent (Voucher)

 1. Bilet Prezent można kupić w Kasie lub w Sklepie. Każdy Bilet Prezent ma unikalny numer.
 2. Bilet Prezent należy wymienić na jeden Bilet (za wyjątkiem Biletu VIP) na Wydarzenie Teatru Muzycznego Capitol będące aktualnie w sprzedaży, w miarę dostępności wolnych miejsc, z wyłączeniem premier, spektakli i koncertów sylwestrowych, Wydarzeń Gościnnych, Wydarzeń Specjalnych i Wydarzeń wystawianych w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Różnica w cenie Biletu na Wydarzenie w zamian za Bilet Prezent nie podlega zwrotowi. Wymiana Vouchera na bilet następuje zgodnie z instrukcją dostępną tu.
 3. Bilet Prezent Złoty uprawnia do wymiany na jeden bilet na Wydarzenie grane na dowolnej scenie, Bilet Prezent Srebrny – na jeden bilet na Wydarzenie grane na wszystkich scenach z wyjątkiem Dużej.
 4. Bilet Prezent ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu. Wymiany należy dokonać najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Bilet Prezent wymienić można w Kasie lub za pośrednictwem strony teatr-capitol.pl. Teatr nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Bilet Prezent.
 5. Bilet Prezent nie podlega zwrotowi ani zamianie na gotówkę.
 6. W przypadku odwołania Wydarzenia, na które Bilet Prezent został zrealizowany, Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo Wydarzenie w innym terminie lub na inny tytuł, ale nie zwraca pieniędzy.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław; e-mail: [email protected]
 2. W sprawach związanych z danymi Konsumenta należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty e-mail: [email protected]
 3. Dane będą przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl, lub do podjęcia działań na żądanie Konsumenta, przed zawarciem takiej umowy, lub na podstawie zgody Konsumenta na przetwarzanie danych w związku z zawarciem umowy o prowadzenie konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl i umów sprzedaży przy użyciu tego konta oraz innych usług świadczonych dla użytkowników tego konta przez Teatr Muzyczny Capitol.
 4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy/usługi, bądź ewentualnego dochodzenia wynikających z jej postanowień.
 5. Dane mogą być przekazane do firmy  VERCOM S.A. mającej swoją siedzibę w Polsce (ul. Roosvelta 22, 60-829 Poznań), w zakresie koniecznym do realizacji usługi newsletterowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin zapłaty ostatniego należnego podatku od umowy, w związku z którą dane Konsumenta zostały udostępnione; a w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie w celach marketingowych, do dnia cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź zgłoszenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania.
 7. Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Konsument ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Konsument ma także prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
 10. Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony bilety.teatr-capitol.pl i umowy świadczenia usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu imiennego konta na stronie bilety.teatr-capitol.pl.

IX. Polityka prywatności

 1. Pliki cookies, zwane także ciasteczkami, to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Strony internetowe www.teatr-capitol.pl oraz www.ppa.teatr-capitol.pl, a także  wszystkie ich podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
 3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych www.teatr-capitol.pl oraz www.ppa.teatr-capitol.pl, a także ich podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez te strony i ich podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych www.teatr-capitol.pl oraz www.ppa.teatr-capitol.pl, a także ich podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do stron internetowych www.teatr-capitol.pl oraz www.ppa.teatr-capitol.pl, a także ich podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez te strony i ich podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

X. Informacja dla osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w Wydarzeniach repertuarowych Teatru Muzycznego Capitol.

 1. Przed rezerwacją lub zakupem miejsc należy skontaktować się z Biurem Obsługi Widzów, tel.  +48 71 789 04 51 lub 71 789 04 52.
 2. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich Sprzedawca udostępnia, na każdy spektakl repertuarowy na Dużej Scenie*, Scenie Ciśnień i Scenie Restauracja, po 2 miejsca płatne w cenie biletu ulgowego**.
 3. Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nieporuszającym się na wózkach: na każdy spektakl na Dużej Scenie i na Scenie Ciśnień Sprzedawca udostępnia 2 miejsca płatne w cenie biletu ulgowego** w wybranym sektorze. Na spektakle na pozostałych scenach Sprzedawca udostępnia po 1 miejscu płatnym w cenie biletu ulgowego**.
 4.  Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma możliwość zakupu biletu z numerem miejsca na widowni w cenie 1 zł***.

*miejsca w I sektorze

**jeśli na dany spektakl są przewidziane bilety ulgowe

***jeśli na dany spektakl widownia ma numerowane miejsca

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wobec Kupujących nie będących Konsumentem.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Teatru Muzycznego Capitol w zakładce „Repertuar/Regulaminy”.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmiany Regulaminu następują poprzez opublikowanie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany nie dotyczą tych Zamówień, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2023 roku.

Najbliższe spektakle

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy oraz o wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku „Rozumiem”.

Zmień rozmiar czcionki
Ustawienia kolorów